Menu
Your Cart

תקנון המומחה

שלום ותודה שגלשתם לאתר מומחה רכב

הגלישה באתר והשימוש ברשת האתרים הנלוות לו כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. באם באתר משנה או באתר נלווה לאתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללים המפורטים במסמך זה. במסגרת זו אף נביא לידיעתך את אופן ניהול מאגר המידע שנוצר במסגרת שימושך ושימושם של גולשים אחרים באתר על ידי מפעילת האתר.


כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של באתר מומחה רכב לרבות פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני מבחני דרכים, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד להלן:"הפרסומים") המופיע באתר מומחה רכב הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את אתר מומחה רכב להטיל עליו אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. מומחה רכב לא תשא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נשק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים כהגדרתם לעיל.

על השימוש ב- מומחה רכב יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לשימוש באתר מומחה רכב ולאתרים הנלווים אליו.

גלישה מהנה צוות אתר מומחה רכב